این تور منقضی شده است.

IKA BJV
تاریخ : جمعه 1401/03/27 ساعت پرواز: 03:50
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : جمعه 1401/03/27 ساعت پرواز: 07:10
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: فری برد
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه میلاس-بودروم
BJV IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/04/02 ساعت پرواز: 20:50
مدت پرواز: 03:30
تاریخ : جمعه 1401/04/03 ساعت پرواز: 02:50
Economy
مبدا : فرودگاه میلاس-بودروم
شرکت حمل و نقل: فری برد
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
کلاب روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
MYNDOSE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
MAIN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
VILLAGE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
کلاب روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
BUNGALOW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
DELUXE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
DELUXE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
STUDIO
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
STUDIO SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
استاندارد روم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
STD SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
ANEX
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان
SUPERIOR

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت
  کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 • کارات واکسن
  مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند. در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
خدمات آژانس
 • پرواز رفت و برگشت
  پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی فری برد
 • اقامت در هتل
  6 شب و 7 روز اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
  بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )
 • لیدر رایگان

توضیحات

پکیج فوق در تاریخ 3 تیر شامل 500 تومان افزایش نرخ می باشد

مسئولین تور

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq