این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : شنبه 1401/05/22 ساعت پرواز: 23:15
مدت پرواز: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: آسمان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/05/30 ساعت پرواز: 02:45
مدت پرواز: 03:00
Economy
مبدا : عدنان مندرس
شرکت حمل و نقل: آسمان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
ECO ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SELECT ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
    همراه داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار الزامی می باشد.
خدمات آژانس
  • پرواز رفت و برگشت
    ترانسفر فرودگاهی،6 شب اقامت در هتل،راهنمای فارسی زبان و بیمه مسافری با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه می شود.

نرخ برای کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

در ورود به ایران تست PCR و کارت واکسن الزامی می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

مسئولین تور

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq