این تور منقضی شده است.

IKA VAR
تاریخ : پنجشنبه 1401/04/23 ساعت سفر: 08:00
مدت سفر: 03:30
تاریخ : پنجشنبه 1401/04/23 ساعت سفر: 12:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه وارنا
VAR IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/04/30 ساعت سفر: 11:15
مدت سفر: 03:30
تاریخ : پنجشنبه 1401/04/30 ساعت سفر: 15:15
Economy
مبدا : فرودگاه وارنا
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,495,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,895,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,995,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,695,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,695,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,995,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,495,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,995,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD PARK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,695,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,195,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,195,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD SIDE SEW VIEW ( FREE PRIVATE BEACH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,495,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,695,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD PARK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,995,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,195,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
DELUXE ROOM FRONT SEA VIEW ( FREE PRIVATE BEACH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,795,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
SUP PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,195,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,195,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
PARK VIEW ( FREE PRIVATE BEACH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
SEA VIEW ( FREE PRIVATE BEACH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,495,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
SUP PARK VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
STD SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,795,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
LUX LEVEL ROOM ( FREE PRIVATE BEACH )
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,295,000 تومان
نوزاد
1,195,000 تومان
JUNIOR SUIT ( FREE PRIVATE BEACH )

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ویزا
    کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار،کپی شناسنامه،کپی کارت ملی،گواهی شغلی،گواهی حساب بانکی،یک قطعه عکس ( 4/5×3/5 )،پشت زمینه سفید،بدون عینک و تکمیل مشخصات فردی
خدمات آژانس
  • لیدر رایگان
    بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم ماهان ایر به وارنا،ویزا،ترانسفر فرودگاهی،سیم کارت برای هر اتاق،بیمه مسافرتی،راهنما،7 شب اقامت در هتل مطابق با جدول بالا

توضیحات

1.نرخ کودک زیر 2 سال 1/195/000 تومان می باشد.

2.نرخ نوزاد در هتل ادمیرال شامل 1/325/000 تومان افزایش نرخ بابت تخت نوزاد می باشد.

3.در صورت درخواست پرواز بیزینس کلاس به ازای هر نفر مبلغ 5/000/000 تومان به نرخ پکیج اضافه می شود.

4.پرواز مسافرین هتل ملیا گرند،به صورت رایگان به پرواز به بیزینس کلاس آپگرید خواهد شد.

5.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد.

6.ضمانت بازگشت مسافر به مبلغ 300/000/000 ریال به ازای هر نفر.

7.اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر،یک قطعه عکس ( 4/5 در 3/5 ) تمام رخ،رنگی،پشت زمینه سفید،بدون عینک،تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح،کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه،کپی کارت ملی به صورت پشت و رو روی یک برگه A4،کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه A4،گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150/000/000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص،گواهی شغلی،ارائه کلی مدارک مبنی بر رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی،علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافران بالای 65 سال ما به تفاوت مبلغ مازاد دریافت می شود.

8.در صورت تغییر تایپ هواپیما از طرف ایرلاین،پرواز از طریق فرودگاه صوفیا انجام می پذیرد.

مسئولین تور

نام مسئول شماره تماس

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq