این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1401/05/07 ساعت سفر: 03:00
مدت سفر: 03:00
تاریخ : جمعه 1401/05/07 ساعت سفر: 06:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ترکیش
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1401/05/14 ساعت سفر: 20:00
مدت سفر: 03:00
تاریخ : جمعه 1401/05/14 ساعت سفر: 23:00
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: ترکیش
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,139,500 تومان 22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,749,500 تومان 31,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,049,500 تومان 17,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,919,500 تومان 26,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,519,500 تومان 38,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,044,500 تومان 19,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD LAND
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,339,500 تومان 26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,424,500 تومان 34,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,254,500 تومان 19,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
DLX STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,759,500 تومان 27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,054,500 تومان 35,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,464,500 تومان 19,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,179,500 تومان 27,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,684,500 تومان 35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,674,500 تومان 19,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,374,500 تومان 33,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,374,500 تومان 53,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,719,500 تومان 22,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,634,500 تومان 34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,919,500 تومان 46,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,349,500 تومان 23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,789,500 تومان 35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,204,500 تومان 58,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,769,500 تومان 23,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,104,500 تومان 36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,894,500 تومان 56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
نوزاد
تومان
STD LAND ADULT ONLY
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,154,500 تومان 37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,699,500 تومان 50,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,609,500 تومان 24,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,139,500 تومان 42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,834,500 تومان 58,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,549,500 تومان 27,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
SIDE SEA
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,239,500 تومان 44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,879,500 تومان 61,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,599,500 تومان 28,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
SUPERIOR
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,339,500 تومان 46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,484,500 تومان 71,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,649,500 تومان 29,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,539,500 تومان 50,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,719,500 تومان 82,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,749,500 تومان 31,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
CLASSIC
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,639,500 تومان 52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,014,500 تومان 90,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,799,500 تومان 32,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,689,500 تومان 53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,054,500 تومان 75,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,324,500 تومان 32,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
SPR SEA
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,039,500 تومان 60,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,369,500 تومان 95,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,999,500 تومان 36,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,189,500 تومان 63,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,804,500 تومان 90,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,679,500 تومان 37,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
SPR GARDEN
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,339,500 تومان 86,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
162,424,500 تومان 154,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,859,500 تومان 49,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
نوزاد
1,039,500 تومان 990,000 تومان
DLX GARDEN

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
    کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار،کارت واکسن (دو دوز) یا تست پی سی آر منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
  • لیدر رایگان
    بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش به آنتالیا،6 شب اقامت در هتل مطابق جدول،ترانسفر فرودگاهی،راهنما و بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 995/000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 8/995/000 تومان است.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن ندارد.

مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند.

در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.

مسئولین تور

نام مسئول شماره تماس

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq