این تور منقضی شده است.

IKA GZP
تاریخ : سه شنبه 1402/01/08 ساعت سفر: 05:00
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه قاضی پاشا
GZP IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/01/15 ساعت سفر: 23:40
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه قاضی پاشا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
NET
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,056,700 تومان 38,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,413,700 تومان 20,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,464,700 تومان 32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,382,700 تومان 43,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,237,700 تومان 21,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
MAIN
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,524,700 تومان 34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,987,700 تومان 46,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,958,700 تومان 22,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,039,700 تومان 34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,502,700 تومان 47,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,958,700 تومان 22,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
MAIN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,562,700 تومان 49,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,473,700 تومان 22,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,614,700 تومان 37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,446,700 تومان 51,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,091,700 تومان 23,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,923,700 تومان 37,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,549,700 تومان 51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,988,700 تومان 23,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,026,700 تومان 37,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,270,700 تومان 52,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,297,700 تومان 23,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,159,700 تومان 38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,815,700 تومان 54,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,503,700 تومان 23,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,159,700 تومان 38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,815,700 تومان 54,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,503,700 تومان 23,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,219,700 تومان 40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,008,700 تومان 57,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,018,700 تومان 24,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,279,700 تومان 42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,098,700 تومان 60,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,533,700 تومان 24,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD استخر روباز آبگرم
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,519,700 تومان 50,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,827,700 تومان 74,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,623,700 تومان 27,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,609,700 تومان 53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,080,700 تومان 79,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,653,700 تومان 28,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,214,700 تومان 57,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,065,000 تومان 85,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,786,700 تومان 29,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,819,700 تومان 60,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,749,700 تومان 91,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,228,700 تومان 31,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,299,700 تومان 76,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,250,700 تومان 118,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,481,700 تومان 36,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
نوزاد
2,049,700 تومان 1,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
نوزاد
1,990,000 تومان
STD

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت
 • کارت واکسن
  همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن ( دو دوز کامل ) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.
خدمات آژانس
 • لیدر رایگان
 • پرواز رفت و برگشت
  بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس
 • اقامت در هتل
  6 شب و 7 روز
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

پرواز جمعه ها به مقصد قاضی پاشا می باشد.

جهت ثبت نام، واریز 50% تور الزامی می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد.

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب می شود.

استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام می گیرد و آژانس ثبت کننده در این مورد پاسخگو نیست.

نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه می شود، در صورت وجود 2 کودک و یا نرخ بیشتر حتما با کانتر فروش چک شود.

همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن ( دو دوز کامل ) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq