این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1402/05/06 ساعت سفر: 01:30
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماوی گوک
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/05/12 ساعت سفر: 20:00
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: ماوی گوک
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
18+, LAND VIEW ,ADULT ONLY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
DELUXE LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LUXURY LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
154,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
186,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
121,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
171,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
PREMIUM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
128,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
181,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
143,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
217,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
152,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
284,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
DELUXE ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
158,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
226,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
168,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
271,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
171,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
291,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
JADE ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
213,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
368,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
117,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان
SUITE ROOM LAND VIEW

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • لیدر رایگان
 • پرواز رفت و برگشت
  بلیط رفت و برگشت با پرواز ماوی گوک به آنتالیا
 • اقامت در هتل
  6 شب اقامت در هتل مطابق جدول
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 1.590.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال (بدون تخت) 22.990.000 تومان است.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq