این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1401/04/24 ساعت سفر: 02:00
مدت سفر: 03:00
تاریخ : جمعه 1401/04/24 ساعت سفر: 05:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ترکیش
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1401/04/31 ساعت سفر: 18:50
مدت سفر: 03:00
تاریخ : جمعه 1401/04/31 ساعت سفر: 21:50
Economy
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل: ترکیش
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
995,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
STD LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SPR LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD MAIN B
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
STD LAND ONLY MEN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
DELUXE ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
SPR LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
CLASSIC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SIDE SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
DELUXE LAND ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
BE TRENDY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
DESIGN ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SUPERIOR
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
PREMIUM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
LUXURY LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
A BLOCK STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
DLX SIDE SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SPR GARDEN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
161,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
DLX GARDEN
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
166,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
JADE ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
181,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SUITE LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
149,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
256,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SUITE LAND

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
    کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار،کارت واکسن (دو دوز) یا تست پی سی آر منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات آژانس
  • لیدر رایگان
    بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش به آنتالیا،6 شب اقامت در هتل مطابق جدول،ترانسفر فرودگاهی،راهنما و بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 995/000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 8/995/000 تومان است.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن ندارد.

مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند.

در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq